Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

125349 Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Ремонт на ул."Вела Пеева" в с.Пашови, Община Велинград, Област Пазарджик". Offer phase 17 Jun 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

125537 Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: "Подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по ул. "Никола Вапцаров" - трети участък". Offer phase 18 Jun 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

124832 "Изпълнение на инженеринг за реконструкция на водопроводи по участък от ул. Братя Маврикови/Никола Вапцаров в гр. Велинград" Offer phase 19 Jun 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

125355 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Ремонт на ул."Вела Пеева" в с.Пашови, Община Велинград, Област Пазарджик". Offer phase 8 Jul 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View

Published on Negometrix3

79706 Пазарни консултации за осъществяване на строителен надзор на обект: "Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ведно с съпътваща инфраструктура" Preparation View

Published on Negometrix3

79709 Пазарни консултации за организация и управление на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View

Published on Negometrix3

79716 пазарни консултации за Информация и комуникация на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View

Published on Negometrix3

96573 Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за извършване на доставка и монтаж на оборудване за обект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ "Христо Смирненски" в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград". Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:2015 prerender:2062 Total:2062 Browser , (3.84.130.252 - 206)