Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

100788 PPD18-070_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН)

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на предпазители и основи НН, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
                                                                                                                        
Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на  обособени позиции.
Участниците задължително оферират всички стоки от предмета на поръчката, подробно описани по вид в образеца на ценово предложение.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
31 Aug 2018 6:20
Offer phase:
31 Aug 2018 7:00 — 12 Oct 2018 9:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:93 prerender:93 Total:93 Browser , (3.84.130.252 - 205)