Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

103376 Overeenkomst ABG092, Monitoring grondwater op zes gesloten stortplaatsen in de provincie Gelderland

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ronald Aarns linkedin

+31 263598545

R.Aarns@gelderland.nl

Information

Description:
Algemene beschrijving
De opdracht bestaat uit het verrichten van:
  • Het jaarlijks monitoren van de kwaliteit van het grondwater;
  • Het periodiek uitvoeren van enkele nazorgwerkzaamheden, zoals monitoring hemelwater of oppervlaktewater en het meten/peilen van grondwaterstanden;
  • Tussentijds melden van resultaten inclusief eventueel voorstel herbemonstering;
  • Het jaarlijks rapporteren van de resultaten van de monitoring, inclusief het toetsen en waarbij een vergelijk wordt gemaakt met gegevens uit voorgaande jaren.

Looptijd van de opdracht
De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van maximaal vier (4) jaar. Initieel twee (2) jaar met een optie tot verlenging van tweemaal (2) één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum is 01-01-2019 en eindigt op 31-12-2020.

Deze overeenkomst kan tweemaal (2) voor een periode van één (1) jaar verlengd worden tegen dezelfde voorwaarden, mits opdrachtgever dit 3 maanden voor de einddatum van de overeenkomst schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend kenbaar maakt aan opdrachtnemer. De verlengingsoptie zijn eenzijdig door de opdrachtgever in te roepen tot verlenging.

Locatie
De monitoring betreft zes gesloten stortplaatsen, te weten:
  • Ullerberg te Ermelo
  • Armhoede te Lochem
  • Oranje Nassaulaan te Hattem
  • IJsseloord 2 te Arnhem
  • De Keyenberg te Wageningen
  • De Langenberg te Zelhem

Aanbestedingsprocedure
Betreft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform de Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdracht betreft een dienst.
Het gunningscriterium is de laagste prijs met inachtneming van de CO2-Prestatieladder.

De laagste prijs wordt berekend door de inschrijvingsprijs te verminderen met de behaalde fictieve korting op de CO2-Prestatieladder.

Motivering:
De basis van de gevraagde werkzaamheden zijn nazorgplannen die zijn goedgekeurd door het bevoegdgezag: de provincie Gelderland. Dit betekent dat de werkzaamheden vrij nauwkeurig zijn beschreven. Verder zijn veelal de omschreven kwaliteitsnormen van toepassing (BRL-SIKB voor veldwerk, bemonstering en analyses). Het toepassen van BPKV (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding) ligt in dit geval niet voor de hand; de prijs zal de bepalende factor zijn.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
21 Sep 2018 4:44
Offer phase:
21 Sep 2018 6:00 — 9 Nov 2018 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (34.228.55.57 - 205)