Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

62568 Dynamisch Aankoop Systeem 'Inhuur tijdelijk personeel'

Buyer

AEB Amsterdam http://www.aebamsterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Leo Brandenburg linkedin

0204076022

leo.brandenburg@aebamsterdam.nl

Information

Description:
Inleiding
Deze aanbestedingsleidraad heeft betrekking op het Dynamisch Aankoop Systeem (hierna te noemen "DAS") dat AEB Amsterdam heeft ingesteld voor het verwerven van capaciteit en expertise op diverse gebieden. AEB Amsterdam nodigt ondernemers, die belangstelling hebben voor opdrachten, uit om zich aan te melden voor het DAS. Het is toegestaan dat zzp'ers zich, zonder tussenkomst van derden, direct aanmelden voor het DAS van AEB Amsterdam

Deze aanbestedingsleidraad bevat naast een beschrijving van de Aanbestedende dienst, het doel en de werking van het DAS en van de opdrachten die in het kader van het DAS worden gegund, alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een Verzoek tot toelating, de criteria voor toelating, een beschrijving van de aanbesteding en van de wijze waarop opdrachten worden gegund.

Bedrijfsprofiel
AEB Amsterdam is met een verbrandingscapaciteit van 1.400.000 ton huishoudelijk afval per jaar de grootste afvalverbrander op één locatie ter wereld. AEB Amsterdam is een vooruitstrevend en gerenommeerd bedrijf met een meer dan 90-jarige operationele ervaring in het verwerken van huishoudelijk afval door verbranding, de productie van elektriciteit en warmte voor stadsverwarming en het nuttig toepassen van residuen (waaronder vliegas en bodemas).
 
Voor meer informatie over AEB Amsterdam kunt u terecht op onze website http://www.aebamsterdam.nl.

Doelstelling DAS
AEB Amsterdam heeft regelmatig behoefte aan uitbreiding van capaciteit en expertise en beoogt met de instelling van het DAS op eenvoudige wijze en op korte termijn opdrachten te gunnen voor het verlenen van diensten op de diverse gebieden. De werkzaamheden waarop de opdrachten betrekking hebben, zijn onderverdeeld in diverse kwalificaties (vakgebieden). De kwalificaties zijn beschreven in paragraaf 1.1.5.

Werking van het DAS
Ondernemers kunnen toelating vragen voor de kwalificaties waarvoor zij belangstelling hebben. Zodra een opdracht binnen een kwalificatie wordt gepubliceerd ontvangen alle ondernemers die tot die kwalificatie zijn toegelaten een uitnodiging om mee te dingen naar die opdracht. Toelating tot een kwalificatie van het DAS houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kan een Gegadigde hieraan rechten op opdrachten aan ontlenen. Wijzigingen in kwalificaties kunnen plaatsvinden. Er kunnen kwalificaties worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. 

Het DAS heeft dus twee aspecten: het is zowel een register van ondernemers (Instellingsfase) als een procedure om in te schrijven op specifieke opdrachten van AEB Amsterdam (Gunningsfase).

In deze DAS is ervoor gekozen om aan de voorkant (Instellingsfase) zoveel als mogelijk relevante voorwaarden tussen de Gegadigde en AEB Amsterdam overeen te komen, hierdoor kan er na deze fase snel worden geschakeld en tijdelijk personeel worden ingezet. De Gunningsfase is dan ook concreet en snel af te ronden.

Duur van het DAS
AEB Amsterdam stelt het DAS in voor de duur van een (1) jaar. Voor deze relatief korte periode is gekozen om de werking van de DAS na een jaar te evalueren en daar waar nodig te optimaliseren. AEB Amsterdam kan de duur van het DAS verlengen met drie periodes van een jaar. Een verlenging wordt bekend gemaakt via TenderNed en via een bericht in Negometrix.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:80 prerender:95 Total:105 Browser , (35.175.191.46 - 7)