Hide main menu

64495 PPS17-031 Използване на услугите на акредитирана химическа лаборатория за независим анализ и контрол на трансформаторно масло

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Силвия Стоянова linkedin

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Information

Description:
Не е допустимо да подава оферта и да бъде избран за изпълнител за Обособена позиция 2 "Извършване на качествен анализ на доставеното свежо тврансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория" участник, който е избран за изпълнител и сключи договор с Възложителя "ЧЕЗ Разпределение България" АД в резултат на отделно проведен ред за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на свежо минерално трансформаторно масло", референтен № PPD17-030 по описа на Възложителя.
Type:
Collection of offers
Published on:
8 Jun 2017 4:16
Offer phase:
9 Jun 2017 1:30 — 26 Jun 2017 9:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория  
Lot 2 - Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория  

Message board

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1807.0, Page times (ms) Server init:15 load:109 prerender:109 Total:109 Browser , (54.80.247.119 - 206)