Hide main menu

66126 РРС17-062 "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределени България" АД, на територията на регион София"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределени България" АД, на територията на  регион София", реф. № РРС 17-062.
Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покрива на подстанция "Черни връх";
Обособена позиция 2 - "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покрива на подстанция "Пионер";
Обособена позиция 3 - "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покрива на подстанция "Младост".

Всеки участник може да подава оферта за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.
Type:
Locked open
Published on:
10 Jul 2017 3:45
Offer phase:
10 Jul 2017 5:00 — 14 Aug 2017 9:30
Information about contract:

Message board

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1809.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:77 Browser , (54.162.123.74 - 205)