Verberg menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

66126 РРС17-062 "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределени България" АД, на територията на регион София"

Inkoper

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead Buyer
Contactpersoon:
Gebruikersfoto

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Informatie

Beschrijving:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределени България" АД, на територията на  регион София", реф. № РРС 17-062.
Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покрива на подстанция "Черни връх";
Обособена позиция 2 - "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покрива на подстанция "Пионер";
Обособена позиция 3 - "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покрива на подстанция "Младост".

Всеки участник може да подава оферта за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.
Type:
Vergrendelde offertefase
Datum:
10 jul 2017 9:45
Offertefase:
10 jul 2017 11:00 — 14 aug 2017 15:30
Informatie over contract:

Message board

Navigatie

Registreer Organisatie/ Register company

Wachtwoord vergeten

Hulp nodig? Bezoek onze supportpagina Help
Negometrix Platform v4.5.1802.0, Page times (ms) Server init:15 load:77 prerender:77 Total:93 Browser , (54.159.30.26 - 206)