Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

79916 РРS17-166 Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геод. засн. и изготв. на техн. пасп., съгл. чл.176а от ЗУТ на терит, обсл. от "ЧЕЗ Разпр Бълг"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: "Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД", реф. № РРS 17-166.
Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на Регион "Благоевград".
Регион "Благоевград" обхваща територията на Благоевградска област.
Обособена позиция 2 - Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на Регион "Перник-Кюстендил".
Регион "Перник-Кюстендил" обхваща територията на Пернишка и Кюстендилска области.
 
Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.
Договор се сключва с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция.
Срокът на договора за всяка обособена позиция е 36 месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на стойността, за която е сключен, в зависимост от това кое събитие настъпи първо по време. При настъпването на първото по време от тях, договорът ще се прекратява, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните до другата страна.
 
Documents:

PPS 17-166-Документация.docx 1424 Kb

Download

Preview

PPS 17-166-Документация.pdf 1515 Kb

Download

Preview

PPS 17-166 Обявление.pdf 884 Kb

Download

Preview

PPS 17-166 Решение.pdf 345 Kb

Download

Preview

PPS 17-166 Технически спецификации съгл. МУ-1 от 04.01.2018 г. на АОП.pdf 559 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
11 Jan 2018 6:01
Offer phase:
11 Jan 2018 7:00 — 15 Feb 2018 9:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:93 prerender:93 Total:109 Browser , (3.80.38.5 - 205)