Hide main menu

81096 Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини по шест обособени позиции

Buyer

НСОРБ http://www.namrb.org
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
1.Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка на стоки, осъществявани чрез покупки" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Предметът на обществената поръчка е за сключване на рамкови споразумения от ЦОПО за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общините Асеновград, Брусарци, Вълчедръм, Годеч, Иваново и Мизия, по обособени позиции
Доставките ще се извършват по договорени 3 (три) отделни единични цени за всяка обособена позиция: цена на енергията по една тарифа на отчитане, дневна цена на енергията по две тарифи на отчитане и нощна цена на енергията по две тарифи на отчитане.
2.Обществена поръчка е разделена на следните обособени позиции:
№ 1 - "Община Асеновград"
№ 2 - "Община Брусарци"
№ 3 - "Община Вълчедръм"
№ 4 - "Община Годеч" 
№ 5 - "Община Иваново"
№ 6 - "Община Мизия"

3. Обхват и основни параметри на обществената поръчка:
Обемът на всяка от обособените позиции, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, е прогнозиран въз основа на потребление в МWh на обектите на съответната община - Ползвател на рамковото споразумение, съгласно справки с детайлна информация за 12 месечен период по ИТН (Измервателна Точка Номер);.
Всеки индивидуален възложител по отделна обособена позиция ще сключва договори, съобразно конкретните си нужди, в рамките на съответното сключено рамково споразумение.
В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора и предвидения финансов ресурс, ползвателят на съответното рамково споразумение може да включи нови обекти, за които ще заплаща по договорената с изпълнителя цена.
5Начин на провеждане на процедурата:
Процедурата се провежда електронно, чрез уеб-базираната Система за eлектронно възлагане на обществени поръчки Негометрикс, намираща се на адрес: https://platform.negometrix.com/
6. Място на изпълнение: територията на Р България и по конкретно - територията на общините Асеновград, Брусарци, Вълчедръм, Годеч, Иваново и Мизия. 
7.1. Срок на рамковите споразумения, както следва:
№1 "Община Асеновград" - 4 години
№2 "Община Брусарци" - 3 години
№3 "Община Вълчедръм" - 1 година
№4 "Община Годеч" - 1 година
​№5 "Община Иваново - 2 години
№6 "Община Мизия" - 1 година

!!! Всяко рамково споразумение, сключено въз основа на настоящата обществена поръчка, влиза в сила от датата на неговото сключване и е с посочения срок на действие.
7.2. Срок за изпълнение на договор по рамковите споразумения: Срокът за изпълнение на всеки конкретен договор по рамково споразумение ще се определя от ползвателите на рамковото споразумение - общините, в поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП.
8. Прогнозна стойност на поръчката  - 1 581  900 лв. без включен ДДС:
№1 "Община Асеновград" - 1 165 960 лева без ДДС за 4 години
№2 "Община Брусарци" - 61 299 лева без ДДС за 3 години
№3 "Община Вълчедръм" - 82 584 лева без ДДС за 1 година
№4 "Община Годеч" - 57 689 лева без ДДС за 1 година
​№5 "Община Иваново"  - 169 364 лева без ДДС за 2 години
№6 "Община Мизия" - 45 004 лева без ДДС за 1 година
9. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде осигурен в раздел "Профил на купувача": http://www.namrb.org/dostavka-na-netna-elektritcheska-energiia-i-izbor-na-koordinator-i-na-balansirashtcha-grupa-za-nuzdite-na-obshtchini-po-shest-obosobeni-pozicii и в Системата за електронно възлагане Негометрикс на адрес https://platform.negometrix.com/.
Възложителят ще публикува писмени разяснения по условията на процедурата в раздела "Профил на купувача" и в Системата Негометрикс
10 Критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП).
Documents:

Obiavlenie.pdf 6003 Kb

Download

Preview

Reshenie.pdf 1937 Kb

Download

Preview

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП.pdf 4191 Kb

Download

Preview

Документация и образци.rar 719 Kb

Download

Документация с ИЗМЕНЕНИЕ.doc 764 Kb

Download

Preview

Обявление за възложена поръчка_201807091530.pdf 190 Kb

Download

Preview

Приложение № 2 с ИЗМЕНЕНИЕ.doc 131 Kb

Download

Preview

Протокол_1.pdf 2070 Kb

Download

Preview

Протокол_2.pdf 1434 Kb

Download

Preview

Протокол_3.pdf 4327 Kb

Download

Preview

Решение_И-887_от_19_06_2018_г._за_изменение_и_за_прекратяване_на_процедура.pdf 789 Kb

Download

Preview

Решение за класиране на участници.pdf 2087 Kb

Download

Preview

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 2775 Kb

Download

Preview

Съобщение_за_отваряне_на_ценови_оферти.pdf 379 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Feb 2018 9:00 — 14 Mar 2018 17:59

Lots

Lot 1 - Община Асеновград  
Lot 2 - Община Брусарци  
Lot 3 - Община Вълчедръм  
Lot 4 - Община Годеч  
Lot 5 - Община Иваново  
Lot 6 - Община Мизия  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1815.0, Page times (ms) Server init:15 load:140 prerender:140 Total:156 Browser , (54.234.228.78 - 205)