Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

88837 Concurrentiegerichte Dialoog "HWBP Stadsdijken Zwolle"

Buyer

Waterschap Drents Overijsselse Delta http://www.wdodelta.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De Aanbesteding voor het Project "Stadsdijken Zwolle" betreft een concurrentiegerichte dialoog met voorafgaande selectie en is beschreven in de bijgevoegde Selectieleidraad in deze tender en de hierop volgende Aanbestedingsleidraad.

De Selectieleidraad omvat de periode vanaf plaatsing van de aankondiging van het Project tot de Uitnodiging tot deelneming aan de Eerste fase Dialoog. De Aanbestedingsleidraad omvat de periode vanaf Uitnodiging tot deelneming aan de Eerste fase Dialoog tot en met het bereiken van Contract Close. Ten tijde van de Uitnodiging tot deelneming aan de Eerste fase Dialoog zal de Aanbestedingsleidraad worden verstrekt.

Doel van deze Aanbesteding is de selectie van een voor het Project en voor de Aanbesteder juiste samenwerkingspartner.
Het Project bestaat uit alle werken, leveringen en diensten die onder de uit deze Aanbesteding voortvloeiende Overeenkomsten moeten worden uitgevoerd, eventuele aanvullende werken en diensten die technisch of economisch niet los daarvan kunnen worden uitgevoerd zonder overwegende bezwaren voor de Aanbesteder, aanvullende werken en diensten die strikt noodzakelijk zijn om de oorspronkelijke overheidsopdracht te vervolmaken en werken en diensten die bestaan uit herhaling van de werken of diensten die voortvloeien uit de Overeenkomsten.

De volgende Meekoppelkansen zouden onderdeel kunnen gaan uitmaken van de Overeenkomsten:
  • met de gemeente Zwolle wordt/is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een drietal Meekoppelkansen:
  1. het realiseren van een wandelpad, "de Zwartewaterboulevard", langs het water ter hoogte van Dimence en Achmea;
  2. het realiseren van een fietspad langs het Zwolle-IJsselkanaal ter hoogte van het Scania terrein; en/of
  3. het uitvoeren van de onderhoudsopgave aan de verharding van de Holterbroekerdijk ter hoogte van de jachthavens.
  • met Rijkswaterstaat is/wordt overeengekomen dat een deel van de onderhoudsopgave van de oever langs het Zwolle IJsselkanaal ten behoeve van vaarwegbeheer meegenomen kan worden als Meekoppelkans in deze Aanbesteding. Het betreft de damwanden aan de zuidoostzijde van de het Zwolle-IJsselkanaal en rondom het Stihoterrein;
  • met de buurtvereniging Travers wordt gekeken naar het herinrichten van de uiterwaarden ter hoogte van wijkboerderij de Klooienberg in de vorm van een publiek-private samenwerking.

De Aanbesteder wenst het Project op duurzame en innovatieve wijze te realiseren, waarbij intensief met de te selecteren Opdrachtnemer zal moeten worden samengewerkt om zo risico's in de uitvoering - en dan met name ook financiële risico's - te minimaliseren.

De Aanbesteding loopt via het Negometrix platform. Raadpleeg de Supportpagina voor het gebruik van Negometrix.
 
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
18 Apr 2018 8:00 — 13 Jun 2018 17:59

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (18.234.51.17 - 205)