Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

113896 Извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I

Buyer

"Ей И Ес - 3С Марица Изток I" ЕООД http://www.aes.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Екатерина Петрова

+359 2 904 5908

ekaterina.petrova@aes.com

Information

Description:
Предметът на обществената поръчка включва извършване на услуги с индустриален алпийски достъп в ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I. Дейностите са с прогнозен обем за четиригодишен период от 20000 човекочаса. 
Конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 48 (четиридесет и осем) месеца, като дейностите ще се извършват въз  основа на предварителна заявка на Възложителя. Възложителят предвижда опция за удължаване на срока на договора с още 1 (една) година.
Type:
Negotiation with prior invitation
Published on:
29 Jan 2019 16:08
Selection phase:
29 Jan 2019 16:30 — 28 Feb 2019 22:59

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:4 load:76 prerender:79 Total:83 Browser , (3.215.79.116 - 6)