Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

131437 PPD19-086_Доставка на трифазни четириквадрантни електромери с дистанционна комуникация

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на трифазни четириквадрантни електромери с дистанционна комуникация, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
Предметът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е: код: 38554000, наименование: "Електрoмери".
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
12 Sep 2019 13:19
Offer phase:
12 Sep 2019 14:00 — 18 Oct 2019 15:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Доставка на трифазни четириквадрантни електромери за индиректно измерване с дистанционна комуникация, клас на точност „C“ за активна енергия и „1,0“ или „2,0“ за реактивна енергия  
Lot 2 - Доставка на трифазни статични четириквадрантни електромери за директно измерване с интерфейси за локална и дистанционна комуникация и интегриран комуникационен GSM/GPRS/3G модул  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2006.0, Page times (ms) Server init:4 load:94 prerender:100 Total:104 Browser , (34.204.168.209 - 6)