Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

138665 Marktconsultatie Railterminal Gelderland (RTG)

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ronald Aarns linkedin

+31 263598545

R.Aarns@gelderland.nl

Information

Description:
Update 01-04-20
Publicatie def. verslag van de marktconsultatie.

RTG marktconsultatie
Provincie Gelderland stelde in het voorjaar van 2019 het ontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) vast. Door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het nodig alsnog een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. We willen eind 2020 een aangepast ontwerp-inpassingsplan vaststellen. Parallel daaraan en als voorbereiding op een openbare aanbestedingsprocedure voor de aanleg en exploitatie van de RTG (door een uitgifte in erfpacht), voeren we een marktconsultatie uit.

Meer informatie
Verdere informatie over de RTG, vindt u op de pagina www.gelderland.nl/RTG.
 
Doelstelling marktconsultatie
Het doel van deze marktconsultatie is:
  • delen van informatie over de planvorming voor aanleg en exploitatie van de RTG;
  • verkrijgen van informatie uit de markt voor de aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de RTG.

Doelgroep
De marktconsultatie staat open voor alle ondernemingen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie van de RTG en die in staat worden geacht om een dragende rol te spelen bij de aanleg en exploitatie van de terminal.
 
Opzet consultatie
Bij de marktconsultatie houden we de volgende opzet aan:
  • een plenaire bijeenkomst om deelnemers te informeren over de kaders waarbinnen de RTG kan worden ontwikkeld heeft inmiddels plaatsgevonden. Centraal daarbij stond het ontwerp-inpassingsplan en de besluitvorming van Provinciale Staten over financiering van de realisatie van de terminal. De presentaties en het verslag van deze bijeenkomst kunt u onderaan deze pagina downloaden;
  • een schriftelijke vragenronde op basis van door de provincie vastgestelde vragen. De gegevens uit de schriftelijke ronde maken wij zoveel mogelijk (geanonimiseerd) openbaar, tenzij sprake is van informatie die door een deelnemende onderneming vertrouwelijk is verstrekt. Per vraag is aangegeven of we het antwoord (geanonimiseerd) openbaar maken;
  • gesprekken met alle deelnemers aan de marktconsultatie, tenzij deelnemers zelf aangeven hier geen prijs op te stellen. Informatie die in die gesprekken wordt verstrekt, maken we openbaar, tenzij die informatie door een deelnemende onderneming vertrouwelijk is verstrekt.

Van de marktconsultatie (schriftelijke en mondelinge deel) maken we een verslag dat voldoet aan de eisen van transparantie en openbaarheid.

Informatie die we voor de marktconsultatie verstrekken is openbaar. Ook de informatie die uit de marktconsultatie komt, is openbaar, met uitzondering van informatie die door deelnemende ondernemers vertrouwelijk is verstrekt.

Deelname marktconsultatie
Onderaan deze pagina vindt u de documenten die betrekking hebben op de marktconsulatie. Het staat u vrij deze te downloaden. U kunt deelnemen door uw antwoorden op de vragen vóór 17 januari 2020 te mailen aan aanbestedingen_uw@gelderland.nl onder vermelding van 'marktconsultatie RTG' en uw (bedrijfs)naam. Zou u bij de beantwoording de nummering van de vragen willen aanhouden?

Aanmelden voor de marktconsultatie is niet verplicht. U kunt gewoon uw antwoorden op de vragen aan ons mailen. Echter als u zich wel aanmeld voor de marktconsultatie houden wij u op de hoogte van eventuele verandering en kunnen wij u, indien nodig, documenten toe sturen. Voor de aanmelding kunt u een mail sturen aan aanbestedingen_uw@gelderland.nl onder vermelding van 'marktconsultatie RTG' en uw (bedrijfs)naam.

Wij behouden ons het recht voor om op basis van de hiervoor beschreven doelstellingen en doelgroep antwoorden niet mee te nemen in het verslag van de marktconsultatie.

Documenten
Plenaire bijeenkomst:
Documents:

20191115_ovz_te_publiceren_bijagen.pdf 77 Kb

Download

Preview

20191123_vragen marktconsultatie.pdf 94 Kb

Download

Preview

20200324_definitief_verslag_MC.pdf 332 Kb

Download

Preview

Bijlagen.zip 134279 Kb

Download

Bijlagen bij het inpassingsplan Railterminal Gelderland.zip 167228 Kb

Download

definitief verslag informatiebijeenkomst marktconsultatie 2019-12-03.pdf 332 Kb

Download

Preview

NvI Marktconsultatiedocument RTG.pdf 111 Kb

Download

Preview

Presentatie marktconsultatie RTG deel 1.pdf 401 Kb

Download

Preview

Presentatie marktconsultatie RTG deel 2.pdf 384 Kb

Download

Preview

Presentatie marktconsultatie RTG deel 3.pdf 632 Kb

Download

Preview

Presentatie marktconsultatie RTG deel 4.pdf 47 Kb

Download

Preview

Type:
Unsealed
Published on:
28 Nov 2019 13:12

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2011.0, Page times (ms) Server init:5 load:90 prerender:94 Total:99 Browser , (3.234.143.26 - 7)