Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

15596 N381 Drachten – Drentse grens Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet Contractnummer 14-35-WN

Buyer

Provincie Fryslan http://www.fryslan.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Anna Maria Feijen

058-2925285

a.m.feijen@fryslan.nl

Information

Description:
De N381, gelegen tussen Drachten en de Drentse grens, is voor de provincie Fryslân een belangrijke verkeersroute. Deze weg is de belangrijkste verbinding met Drenthe en Duitsland voor Drachten en (in mindere mate) voor Leeuwarden, twee belangrijke economische centra binnen de provincie. Het potentieel van de weg wordt op dit moment echter niet ten volle benut. Het verkeer stroomt op de huidige weg, met een 80 km/uur regime en gelijkvloerse kruisingen, niet voldoende door en de verkeersveiligheid staat onder druk. Het effect van het niet doorstromen op de N381 is dat verkeersdeelnemers alternatieve routes kiezen; routes die veelal niet berekend zijn op doorgaand verkeer, maar wel als zodanig door automobilisten worden gebruikt. Een neveneffect van het niet doorstromen van de N381 is dan ook een verslechtering van de leefbaarheid alsook de verkeersveiligheid langs en op het secundaire weggennet. De provincie Fryslân heeft besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse kruisingen.
  
Hoewel het Project N381 Drachten - Drentse grens gestart is als een wegenproject, is het langzaam uitgegroeid tot een breder project dan alleen de weg. De nieuwe N381 biedt namelijk veel kansen voor de ontwikkeling van het gebied direct om de weg heen. Dat kan een ontwikkeling zijn op het gebied van landbouw, natuur, landschap, water, archeologie, infrastructuur, cultuur, recreatie, duurzaamheid, enzovoort.
Alle maatregelen vanuit de gebiedsontwikkeling N381 zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan Gebiedsontwikkeling N381. Dit Inrichtingsplan is op 17 december 2012 door Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgesteld.
 
De aanleg van de weg en de maatregelen in het kader van de gebiedsontwikkeling vormen samen het project N381. Meer informatie over het project is te vinden op www.N381.nl.
 
De provincie Fryslân heeft besloten om het project via meerdere contracten op de markt te zetten. Deze tender heeft alleen betrekking contract 14-35-WN, Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet.

Korte omschrijving van de Werkzaamheden
Binnen de scope van het Werk vallen:
 
 • Alle activiteiten (waaronder ook vergunningen en ontwerp) en leveranties die benodigd zijn om de Infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet te realiseren, te weten:
  • Reconstructie van het kruispunt De Slûs-Hearsterwei-Kromhoek-Tolheksleane in Frieschepalen.
  • Reconstructie van het kruispunt Selmien East-Weibuorren-Tsjerkeleane in Ureterp.
  • Reconstructie van een drietal kruispunten en de reconstructie van de Mounleane in Ureterp.
  • Reconstructie van een viertal kruispunten in Wijnjewoude en de reconstructie van de Merkebourren en Mounleane (binnen bebouwde kom).
  • Reconstructie van een drietal kruispunten  en de herinrichting van de Herenweg-Bovenweg-Zwetteweg in Donkerbroek.
  • Reconstructie van tweetal kruispunten en aanbrengen van plateau en de reconstructie van de Wester Es te Appelscha.
  • Het verplaatsen van een bushalte en muziekkoepel.

Voor een volledige beschrijving van de Werkzaamheden wordt verwezen naar de Selectieleidraad.

Wij adviseren u alvorens u begint eerst de selectieleidraad en het instructiedocument Digitaal Aanbesteden door te lezen. Deze documenten zijn te vinden onder "Mijn documenten" en dan "Selectiefase".
 
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
2 Jul 2014 14:30 — 29 Aug 2014 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:14 load:95 prerender:105 Total:105 Browser , (54.234.191.202 - 6)