Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

169181 Opgroeiproblematiek jonge kind en Ernstig meervoudige beperking - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2022

Buyer

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De 7 gemeenten van de regio Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray hebben afgesproken om samen op te trekken voor Wmo, Jeugd en Participatie. De 7 gemeenten zijn in het kader van deze aanbesteding de aanbestedende dienst en de opdrachtgever; verder te noemen: opdrachtgever of gemeente(n). 

Het samenwerkingsverband dat invulling geeft aan deze afspraak en deze aanbesteding voor de opdrachtgever verzorgt en faciliteert is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Algemene informatie segment 3
Ieder kind heeft het recht op onderwijs. Sommige kinderen lukt het niet of niet volledig om naar school te gaan. In de regio Noord-Limburg willen we hier extra op inzetten. Bij het segment dagbesteding en dagbehandeling is er altijd een raakvlak met (vormen van) onderwijs, buitenschoolse opvang of kinderopvang. De jeugdigen die gebruik maken van de jeugdhulp in dit segment kunnen (tijdelijk) niet mee in deze reguliere basisvoorzieningen en maken ter vervanging gebruik van maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp zoals dagbesteding of dagbehandeling.

De regio Noord-Limburg heeft in de huidige situatie de producten begeleiding groep en behandeling groep ingekocht voor de doelgroep binnen dit segment. In de nieuwe situatie, vanaf 1 januari 2022, heeft de regio ervoor gekozen te werken vanuit diverse doelgroepen binnen dit segment. Er is gekozen voor een opsplitsing in vier doelgroepen (subsegmenten) binnen het segment dagbehandeling en dagbesteding. Deze doelgroepen zullen hieronder verder beschreven worden.
  1. Ernstig Meervoudige Beperking
Kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking vallen in de leeftijdscategorie 0-7 jaar. Er is sprake van complexe problematiek. Waarbij voor veruit de meeste kinderen het perspectief is dat zij levenslang intensieve ondersteuning nodig zullen hebben. Deze doelgroep zal uiteindelijk doorstromen naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De regio Noord-Limburg koopt de hulpverlening voor deze doelgroep in samen met die onder 2.
 
  1. Opgroeiproblematiek het jonge kind
Jonge kinderen met opgroeiproblematiek vallen in de leeftijdscategorie 0-5 jaar. Deze kinderen kunnen omwille van hun problematiek niet (geheel) mee in de reguliere kinderopvang. Zij worden ondersteund en geholpen in hun ontwikkeling, zodat het kind vanaf de 4 jaar kan doorstromen richting een vorm van onderwijs die aansluit bij de mogelijkheden van het kind. De regio Noord-Limburg koopt de hulpverlening voor deze doelgroep samen in met die onder 1.

Voor de uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de bijgevoegde leidraad.
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:5 load:59 prerender:59 Total:64 Browser , (3.236.175.108 - 6)