Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

195683 Open House Toelatingsprocedure Specialistische Jeugdhulp in Friesland 2023 e.v.

Buyer

Gemeente Leeuwarden http://www.leeuwarden.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Henk de Vries linkedin

0639666400

henk.devries@leeuwarden.nl

Information

Description:
deze tender is gesloten voor het stellen van vragen, sturen van berichten of aanmeldingen (red. 2310113)

Deze tender met Negometrix kenmerk 195683 betreft de Open House Toelatingsprocedure voor Specialistische Jeugdhulp in Friesland 2023 e.v.

Er is geen sprake van een aanbestedingsprocedure, maar van een Open House toelatingsprocedure. Het Sociaal Domein Fryslân definieert de voorwaarden voor het leveren van de dienstverlening, elke geïnteresseerde aanbieder die aan de eisen voldoet, komt in aanmerking voor een raamovereenkomst. Er is geen sprake van een overheidsopdracht, door het ontbreken van het onderling vergelijken en selecteren van aanbieders. Om een passende mate van openbaarheid te betrachten, vindt publicatie van deze opdracht plaatst op TenderNed.

De gemeente Leeuwarden is aangewezen is als centrumgemeente en voert de wettelijke taken uit die behoren bij de centrumgemeente. Leeuwarden heeft namens de deelnemende Friese Gemeenten op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) mandaat, volmacht en machtiging verkregen om namens deze gemeenten te mogen handelen. De Centrumgemeente heeft als werknaam Sociaal Domein Fryslân, waarbinnen de inkoop, de beleidsvoorbereiding, de kwaliteitsbewaking, contractbeheer en het contractmanagement plaatsvindt.

Leeswijzer
Deze tender in Negometrix kent de volgende vragenlijsten:

Vragenlijst 1 bevat het beschrijvend document voor de opdracht 'Specialistische Jeugdhulp in Friesland 2023 e.v.' op basis van een Open House procedure (in pdf format). In het beschrijvend document wordt op meerdere plekken naar diverse bijlagen verwezen. Deze bijlagen vindt u onder 1.2 tot en met 1.10.
Vragenlijst 2 bevat de regels en voorschriften met betrekking tot de uitsluitingsgronden, de kwalitatieve minimumeisen en de beoordeling hiervan;
Vragenlijst 3 bevat de informatie voor het indienen van uw inschrijving en de beoordeling hiervan.

Digitale inschrijvingsprocedure
Voor instructies omtrent het digitaal aanbieden in Negometrix, wordt verwezen naar het instructiedocument Digitaal Aanbieden.

Overeenkomst
Het doel van deze inkoopprocedure voor  Specialistische Jeugdhulp in Friesland 2023 e.v, is het sluiten van raamovereenkomsten met alle partijen die voldoen aan de gestelde eisen. 

Inschrijven op delen van de opdracht
Het is mogelijk om op (onder)delen van de opdracht - de zgn. profielen in te schrijven; u dient vervolgens wel alle dienstverlening (intensiteiten en modules) binnen dit profiel te kunnen leveren. Als uitzondering geldt het zgn. profiel J.

© Niets uit onderhavig document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
5 Apr 2022 20:50 — 27 Jul 2022 13:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:14 load:94 prerender:99 Total:99 Browser , (3.236.207.90 - 6)