Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

203231 Concessie Rail Terminal Gelderland (RTG), tevens inhoudende de uitgifte van een Erfpachtrecht

Buyer

Provincie Gelderland http://www.gelderland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ronald Aarns linkedin

+31 263598545

R.Aarns@gelderland.nl

Information

Description:
Achtergrond
De RTG vormt een belangrijke schakel in de verbindingen met het Europese achterland die de Provincie wil realiseren. De RTG maakt het mogelijk voor bedrijven uit de regio om gebruik te maken van vervoer over de Betuweroute. Met de RTG komen bij Nijmegen en Overbetuwe drie soorten vervoer samen: spoor (de Betuweroute), weg (de A15) en water (de Waal). Door de drie vervoerssoorten te combineren, wordt dit gebied een nog aantrekkelijker vestigingslocatie voor (logistieke) bedrijven en versterkt het de regionale en nationale economie. Dit stimuleert de werkgelegenheid in de regio.

De RTG levert een belangrijke bijdrage aan de Gelderse klimaatdoelen door de lagere CO2-uitstoot van vervoer over het spoor. De Provincie heeft de ambitie om een duurzame RTG te ontwikkelen en de effecten van de RTG voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, door zowel de RTG en de ontsluitingsweg robuust in het landschap in te passen als op de RTG zoveel mogelijk met elektrisch of met vernieuwbare energie aangedreven materieel te laten werken.

Voor meer achtergrondinformatie zie hoofdstuk 2 van dit Beschrijvend Document en de toelichting bij het Inpassingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onderwerp van Concessie
De Concessie behelst de Aanleg van de RTG en de langjarige Exploitatie van de RTG.

Duur van de Concessie
De Gunningsbeslissing zal niet eerder worden genomen dan nadat het Inpassingsplan onherroepelijk is. De Concessie wordt verleend voor de duur van 45 jaar. Die duur omvat een (voorbereidings- en) Aanlegfase van circa tweeënhalf jaar en de daaropvolgende Exploitatie van de RTG gedurende in totaal 45 jaar. Er is geen mogelijkheid om de Concessie na afloop te verlengen.

Informatiebijeenkomst
De Provincie organiseert op 13 december 2022 een informatiebijeenkomst voor Geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats in Arnhem, op een nog nader te bepalen locatie. Inloop vanaf 14.45 uur, bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur. Het doel van deze bijeenkomst is om een toelichting te geven op alle documenten die met de Aanbesteding zijn verstrekt. Het gaat met name om de bijlagen bij dit Beschrijvend Document met alle inhoudelijke informatie die voor de Inschrijving én/of de Concessie van belang zijn.
U dient zich voor deze bijeenkomst aan te melden door een bericht te sturen via de berichtenmodule van Negometrix/Mercell met in de aanhef "Aanmelding Informatiebijeenkomst". Per bedrijf zijn maximaal twee aanmeldingen mogelijk door naam en functie op te geven. Met de bevestiging wordt u ook geïnformeerd over de locatie van de bijeenkomst. Van deze bijeenkomst wordt géén verslag gemaakt, officiële vragen dient u te stellen via de Nota's van Inlichtingen.

Gunning
De Provincie is voornemens de Concessie te gunnen aan de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Wanneer meerdere Inschrijvers gelijk eindigen, dat wil zeggen met een gelijke prijs-kwaliteitsverhouding, wordt door loting bepaald aan welke Inschrijver de Concessie wordt gegund. Loting vindt plaats door een door de Provincie aan te wijzen notaris.

Wachtkamer
Provincie heeft het recht om de Inschrijvers die aanvankelijk niet in aanmerking komen voor de Concessie, alsnog in aanmerking te laten komen voor de Concessie (op volgorde van ranking), indien zij bereid zijn hun Inschrijving (nog steeds dan wel opnieuw) gestand te doen. De Inschrijver neemt plaats in de wachtkamer zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. 

De looptijd van de 'wachtkamerovereenkomst' bedraagt zes maanden. Na deze periode kan alleen verlengd worden als beide partijen daarmee instemmen. Verlenging is dan telkens voor drie maanden en dient voor afloop van de lopende overeenkomst overeengekomen te worden. Tarieven zullen jaarlijks geïndexeerd worden.

Kostenvergoeding
De Provincie stelt een inschrijvingsvergoeding beschikbaar ter grootte van € 10.000 (zegge: tienduizend Euro) per geldige Inschrijving.


   
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
2 Dec 2022 15:11
Offer phase:
30 Nov 2022 14:00 — 1 Aug 2023 23:59

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:5 load:85 prerender:90 Total:95 Browser , (18.232.31.206 - 7)