Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

58599 Ontwikkelaar EBS

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Amanda Abma

0000

a.abma@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Ontwikkelaar EBS voor het cluster Bestuurs- en concernondersteuning (BCO) van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. 

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade  139
Startdatum: z.s.m.
Aantal fte: 1
Aantal uur: 24 uur p/w
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: ja, tot einde 2019 
FSK: 11
VOG vereist: ja

Aantal offertes: Inschrijver kan 1 kandidaat inschrijven.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 45
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedureel
Een inschrijving die niet voldoet aan één of meer minimumeisen komt niet voor gunning in aanmerking. De inschrijving dient te voldoen aan de volgende minimumeisen:
  1. De inschrijving dient compleet te zijn; alle vragen dienen beantwoord te zijn, inclusief het uploaden van de gevraagde documenten.
  2. Conformiteit van de inschrijving. De inschrijving dient in overeenstemming te zijn met alle in de uitvraag en bij de uitvraag behorende stukken vermelde eisen en voorwaarden. Door middel van het indienen van de inschrijving verklaart inschrijver automatisch aan voornoemde eisen en voorwaarden te voldoen.
  3. Er dient onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig voldaan te worden aan de eisen zoals gesteld in de vragen en antwoordopties gemarkeerd met 'KO' en/of 'Knock-out'.

Gunningscriteria
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
  • 30 % prijs 
  • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Ranking
In het geval dat twee of meer inschrijvingen gelijk als hoogste eindigen zal de aanbestedende dienst de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt bepalen aan de hand van de beoordeling van kwalitatieve criteria waarbij de inschrijver met de hoogste score op de kwalitatieve criteria voor gunning in aanmerking komt. Indien ook in dat geval twee of meer inschrijvingen gelijk als hoogste eindigen zal de aanbestedende dienst de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt bepalen aan de hand van de beoordeling van financiële criteria waarbij de inschrijver met de hoogste score op de financiële criteria voor gunning in aanmerking komt. In het uitzonderlijke geval dat ook in dat geval twee of meer inschrijvingen gelijk als hoogste eindigen zal de aanbestedende dienst de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt bepalen aan de hand van loting.
 
Documents:

Functieprofiel ontwikkelaar - oracle EBS v5.pdf 188 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Mar 2017 17:00 — 24 Mar 2017 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:84 Total:90 Browser , (34.239.154.240 - 7)