Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

87770 Twents model; Diagnostiek Jeugdwet

Buyer

SamenTwente http://www.regiotwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

OZJT Inkoop

0123456

d.meijerink@regiotwente.nl

Information

Description:
Deze subtender is een aanbesteding voor Sociale en of Andere Specifieke Diensten(SAS). Deze subtender gaat over Diagnostiek, behorende bij de hoofdtender 87613 Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents model.

De Twentse gemeenten willen dat het resultaat van de inwoner of zijn gezinssysteem centraal staat. Dit vraagt individueel maatwerk voor alle Twentse inwoners met een ondersteuningsbehoefte. De gemeente stelt samen met de inwoner vast welk resultaat moet worden behaald, waar nodig vindt er met de aanbieder van voorkeur afstemming plaats. Hiervoor beschrijft de verwijzer iedere keer specifiek het te behalen resultaat. Dit moet zo concreet mogelijk worden opgesteld omdat dit voor de aanbieder het uitgangspunt is voor de inzet van ondersteuning.

In sommige situaties bestaat er bij de verwijzer behoefte om meer informatie te hebben over de problematiek van de cliënt om zo de juiste vorm van ondersteuning te kunnen bepalen. Hiervoor kan diagnostiek worden ingezet. Diagnostiek betreft het onafhankelijk in kaart brengen van de problematiek van de cliënt en draagt bij aan de vraagverheldering door de verwijzer. Het gaat hier enkel om diagnostiek in het kader van de Jeugdwet, derhalve niet om diagnostiek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg.
Vanaf 2020 wordt de tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie en Wonen & Verblijf twee keer per kalenderjaar voor de duur van een maand opengesteld.
 
Inschrijven in 2022 is mogelijk van:
 
  • 1 maart t/m 31 maart
  • 1 september t/m 30 september

In de tijd tussen de inschrijfperiodes worden de nieuwe en huidige inschrijvingen beoordeeld. Er is ook tijd voor eventuele herstelmogelijkheden en aanvullende acties op de inschrijvingen.

Uiterlijk binnen twaalf (12) weken zal de Aanbestedende dienst conform het bepaalde in de aanbestedingsleidraad de Inschrijving van een aanbieder (inhoudelijk) beoordelen en afhandelen. Let op: Bij elke nieuwe indiening gaat de beoordelingstermijn van twaalf (12) weken opnieuw lopen. 

Let op: nieuwe inschrijvingen die buiten de twee (2) jaarlijkse vaste momenten worden ingediend, worden niet eerder in behandeling genomen dan het eerstvolgende vaste moment van openstelling van de Tenders. 

LET OP: Denkt u er aan om eerst de hoofdtender met het nummer 87613 in te vullen en daarna deze subtender.
Type:
Qualification System
Published on:
12 Jun 2018 20:25

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:65 prerender:70 Total:75 Browser , (3.236.116.27 - 7)