Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

97231 Publieksvoorlichters Stadsbeheer - Flexpool

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Matthias van der Beek

0102675173

mm.vanderbeek@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende een Flexpoule van 7 tot 21 kandidaten voor de functie Publieksvoorlichter voor het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. 

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Werklocatie: Diverse locaties in Rotterdam
Startdatum: 1 oktober 2018
Aantal uur: 0 tot 10 uur p/w
Kandidaten: 7 tot 21 kandidaten
Duur opdracht: doorlopend
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2x 12 maanden
FSK: 6
VOG vereist: Ja

Matchingsgesprek
Het inschrijvende bureau met bijhorende beoordeling van het functieprofiel die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchgesprek. Dit zijn maximaal 5 bureaus. Inschrijving geëindigd als zesde of lager in de ranking komen niet voor gunning in aanmerking.

Matchgesprek bestaat uit:
- Presentatie van de inschrijver
- Persoonlijk gesprek
- Beoordeling van de toelichting voorbeeld cv's uit vraag 1.5.1.

Tijdens de presentatie en het gesprek wordt beoordeeld in welke mate u voldoet aan het doel van de aanbesteding.

Procedureel
Een inschrijving die niet voldoet aan één of meer minimumeisen komt niet voor gunning in aanmerking. De inschrijving dient te voldoen aan de volgende minimumeisen:
  1. De inschrijving dient compleet te zijn; alle vragen dienen beantwoord te zijn, inclusief het uploaden van de gevraagde documenten.
  2. Conformiteit van de inschrijving. De inschrijving dient in overeenstemming te zijn met alle in de uitvraag en bij de uitvraag behorende stukken vermelde eisen en voorwaarden. Door middel van het indienen van de inschrijving verklaart inschrijver automatisch aan voornoemde eisen en voorwaarden te voldoen.
  3. Er dient onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig voldaan te worden aan de eisen zoals gesteld in de vragen en antwoordopties gemarkeerd met 'KO' en/of 'Knock-out'.

Gunningscriteria
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:

Inschrijving functieprofiel
  • 70 % kwaliteit
  • 30 % prijs 

Inschrijving bureau
  • 90 % kwaliteit
  • 10 % prijs

De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Ranking
In het geval dat twee of meer inschrijvingen gelijk als hoogste eindigen zal de aanbestedende dienst de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt bepalen aan de hand van de beoordeling van kwalitatieve criteria waarbij de inschrijver met de hoogste score op de kwalitatieve criteria voor gunning in aanmerking komt. Indien ook in dat geval twee of meer inschrijvingen gelijk als hoogste eindigen zal de aanbestedende dienst de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt bepalen aan de hand van de beoordeling van financiële criteria waarbij de inschrijver met de hoogste score op de financiële criteria voor gunning in aanmerking komt. In het uitzonderlijke geval dat ook in dat geval twee of meer inschrijvingen gelijk als hoogste eindigen zal de aanbestedende dienst de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt bepalen aan de hand van loting.
Documents:

wervingsprofiel publieksvoorlichter mei 2018.doc 41 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jul 2018 7:53 — 31 Jul 2018 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:79 prerender:84 Total:90 Browser , (35.172.224.102 - 6)