Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

150927 Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: "Облагородяване на парк при площад "Възраждане""

Buyer

Община Велинград http://www.velingrad.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Information

Description:
Дейностите, предмет на поръчката, обхващат:
1. Инвестиционно проектиране на обект "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"", както следва:
Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание, в това число съгласуване на изготвения технически инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ.
Проектирането следва да бъде осъществено съгласно условията на договора за изпълнение, настоящото техническото задание, ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на ЕО
Обхваната е парковата и площадна площ, заключена между ул.Деспот Слав, ул.Милеви скали и ул. Малчика, в непосредствена близост до храм "Св.Троица".
 
2. Изпълнение на СМР, както следва:
Изпълнение на СМР на обект: "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"". Строителните и монтажни работи /СМР/ следва да бъдат изпълнени съгласно условията на договора за изпълнение, изготвените, съгласувани и одобрени Технически инвестиционни проекти, ведно с приложените към тях подробни количествено-стойностни сметки, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност, включително специфичните нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и водите и безопасността на строителните и монтажни работи.
 3. Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на "Облагородяване на парк при площад "Възраждане"", както следва:
Авторският надзор следва да бъде осъществен съгласно условията на договора за изпълнение, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност.
Documents:

Annex Е2 Obshti uslovia.pdf 1256 Kb

Download

Preview

espd-request.zip 96 Kb

Download

proekt-dogovor.doc 502 Kb

Download

Preview

Ukazania.pdf 1703 Kb

Download

Preview

Образец 1.doc 336 Kb

Download

Preview

Образец 2.doc 355 Kb

Download

Preview

Образец 3.doc 371 Kb

Download

Preview

Обявление.pdf 9378 Kb

Download

Preview

Решение за откриване.pdf 3500 Kb

Download

Preview

Схема-чертеж_rev.pdf 1314 Kb

Download

Preview

Техн.спецификация.pdf 302 Kb

Download

Preview

Type:
Public competition
Published on:
11 May 2020 10:17
Offer phase:
12 May 2020 7:30 — 1 Jun 2020 16:00
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:10 load:103 prerender:113 Total:118 Browser , (18.206.48.243 - 7)