Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

153505 Избор на оператор за експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци със стабилизиращ модул за отделената биоразградима фракция от отпадъците и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и събиране и транспортиране на зелени отпадъци Offer phase 17 Jul 2020 16:00 View

Published on Negometrix3

153510 Упражняване на строителен надзор на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност "Реповица", община Велинград Publication 21 Aug 2020 14:00 View

Published on Negometrix3

56165 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейности за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на част "Телекомуникации" по проект на Община Велинград Offer phase View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View

Published on Negometrix3

79706 Пазарни консултации за осъществяване на строителен надзор на обект: "Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ведно с съпътваща инфраструктура" Preparation View

Published on Negometrix3

79709 Пазарни консултации за организация и управление на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View

Published on Negometrix3

79716 пазарни консултации за Информация и комуникация на проекта по процедура BG16M 10Р002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" Preparation View

Published on Negometrix3

86113 Пазарни консултации за Организация и управление на проект: "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци със стабилизиращ модул за отделената биоразградима фракция от отпадъците" Preparation View

Published on Negometrix3

96573 Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за извършване на доставка и монтаж на оборудване за обект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ "Христо Смирненски" в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград". Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:10 load:835 prerender:880 Total:885 Browser , (34.229.119.29 - 6)