Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Participate until

Published on Negometrix3

131460 Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект "Изграждане на нови социални жилища в град Велинград" Offer phase 18 Sep 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

132584 "Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2, съгласно действащия регулационния план на с.Рохлева, община Велинград" Offer phase 23 Sep 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

132778 Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2, съгласно действащия регулационния план на с.Рохлева, община Велинград". Offer phase 25 Sep 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

130983 Допълнително възнаграждение във връзка с упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект "Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград" съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.037 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград". Offer phase 30 Sep 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

132608 "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2, съгласно действащия регулационния план на с.Рохлева, община Велинград" Offer phase 11 Oct 2019 10:00 View

Published on Negometrix3

131467 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР НА ОБЕКТ "НОВ ВОДОПРОВОД И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОТ ПС "КЛЕПТУЗА" ДО ШАХТА КЪМ ПСПВ ВЕЛИНГРАД (ОТ ПИ 10450.503.998 ДО ПИ 10450.212.73), ВКЛ. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЪБНА ВРЪЗКА С КЕИ "КЛЕПТУЗА" Publication 6 Nov 2019 7:00 View

Published on Negometrix3

56165 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейности за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на част "Телекомуникации" по проект на Община Велинград Offer phase View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View

Published on Negometrix3

79706 Пазарни консултации за осъществяване на строителен надзор на обект: "Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ведно с съпътваща инфраструктура" Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:19 load:675 prerender:737 Total:747 Browser , (35.172.100.232 - 7)