Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Мария Николова

00359 53 140

obshtina@velingrad.bg

Company:

Община Велинград

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000351580

Tax number: BG000351580

http://www.velingrad.bg

Default address:

бул. “Хан Аспарух” N: 35

4600 Велинград

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

137680 Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление: проектиране, упражняване на авторски надзор, изпълнение на енергоефективни мерки и енергиен мениджмънт и мониторинг на улично осветление на територията на община Велинград" Offer phase 19 Nov 2019 16:00 View

Published on Negometrix3

137687 Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: "Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление: проектиране, упражняване на авторски надзор, изпълнение на енергоефективни мерки и енергиен мениджмънт и мониторинг на улично осветление на територията на община Велинград" Offer phase 19 Nov 2019 16:00 View

Published on Negometrix3

135705 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Изграждане на спортна площадка в СУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Велинград" съгласно Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0079-C01/08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г Offer phase 25 Nov 2019 16:00 View

Published on Negometrix3

135732 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ "Христо Смирненски" в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград" съгласно Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0013-C01/08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. Offer phase 25 Nov 2019 16:00 View

Published on Negometrix3

136540 Избор на изпълнител на услуга: "Провеждане на информационно-комуникационна кампания по проект: "Изграждане на нови социални жилища в град Велинград" Offer phase 4 Dec 2019 16:00 View

Published on Negometrix3

137757 Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ за 2 години Offer phase 18 Dec 2019 16:00 View

Published on Negometrix3

56165 Пазарни консултации за определяне стойността на разход за дейности за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на част "Телекомуникации" по проект на Община Велинград Offer phase View

Published on Negometrix3

79690 Пазарни консултации за изготвяне на проектно предложение/МОСВ Preparation View

Published on Negometrix3

79702 Пазарни консултации за изготвяне на идеен проект за инсталация за компостиранена разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци Preparation View

Published on Negometrix3

79706 Пазарни консултации за осъществяване на строителен надзор на обект: "Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ведно с съпътваща инфраструктура" Preparation View
1 of 2
Go to page

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1913.0, Page times (ms) Server init:0 load:2622 prerender:2664 Total:2674 Browser , (3.91.106.44 - 6)