Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

103873 РРС18-092 "Изграждане на плац за маневриране на тежка техника на територията на централен склад Дружба, гр. София"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Изграждане на плац за маневриране на тежка техника на територията на централен склад Дружба, гр. София", реф. № РРС 18-092.
Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.
Всеки участник може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена".
На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и количества работи, описани в количествено - стойностната сметка.
Договор се сключва с класирания на първо място участник.
Срокът на договора е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата, на която е сключен.
Видовете работи, които ще се извършват са посочени в количествено-стойностната сметка (КСС) от Приложение № 1 към ценовото предложение, раздел VІ от настоящата документация.
Изпълнението на договора ще се извършва в зависимост от техническата готовност на Възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи възложителят съставя документ/и за възлагане на изпълнението, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете работи и количеството им, срок за изпълнение, цената на база единичните цени и др. Документът за възлагане на изпълнението се подписва от Възложителя и Изпълнителя.
 
Приемането на изпълнената работа по всеки документ за възлагане на изпълнението се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
1 Oct 2018 5:24
Offer phase:
1 Oct 2018 8:00 — 9 Nov 2018 9:30

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:46 prerender:46 Total:46 Browser , (34.228.55.57 - 206)