Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

122876 PPS19-059 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Силвия Стоянова linkedin

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Information

Description:
Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на рамкови споразумения за последващо възлагане на следните услуги: въоръжена физическа охрана на обекти и имущество на възложителя (включително и имуществото на трети лица, находящо се на територията на охраняваните обекти) от противоправни посегателства, осигуряване на пропускателен режим в обектите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, охрана на мероприятия и съоръжения с/ чрез стационарна и/или мобилна охрана (въоръжена физическа охрана и специализирани автомобили), в т.ч. охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения по извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати в рискови райони, и охрана на кабелни трасета.
 
Въоръжената физическа охрана на обекти и имущество (както и на имуществото на трети лица, находящо се на територията на охраняваните обекти) от противоправни посегателства и осигуряването на пропускателен режим на обектите на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, ще се осъществява от охранителни постове (денонощни, дневни и нощни), съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката /ГЛАВА ІІ. "ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА" от документация за обществената поръчка/.
 
Охраната на мероприятия и съоръжения с въоръжена физическа охрана и специализирани автомобили (включваща охрана на служители при изпълнение на техните служебни задължения и извършване на ремонтни работи по мрежата, отчитане на електромери, прекъсване и включване на абонати в рискови райони и охрана на кабелни трасета), се осъществява с физическа сила от 1 екип с двама охранители на смяна, 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, ежемесечно, включително и използването на специализиран автомобил.
 
Type:
Negotiation with prior invitation
Published on:
17 May 2019 15:14
Selection phase:
18 May 2019 7:00 — 14 Jun 2019 15:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области - София - град и Софийска област  
Lot 2 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области - Перник, Кюстендил и Благоевград  
Lot 3 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области - Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2006.0, Page times (ms) Server init:4 load:104 prerender:104 Total:109 Browser , (34.238.190.122 - 6)