Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

125087 Flexpool Trajectbegeleider Schuldenaanpak - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur. Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende een Flexpool - Trajectbegeleider Schuldenaanpak voor het cluster Maatschappelijk Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wisselend in Rotterdam, voornamelijk in de deelgebieden Charlois, IJsselmonde, Feyenoord en Delfshaven, echter zullen enkele projecten stadsbreed zijn.
Startdatum: Naar verwachting begin juli 2019
Aantal medewerkers: Minimaal 10 met uitbreiding tot maximaal 20 medewerkers
Vakantieperiode: Minimaal 50 % van de ingehuurde medewerkers dienen gedurende de kerstperiode, voorjaars-, mei-, zomer- en herfstvakantie werkzaam te zijn.
Aantal uur: 32 tot 36 uur p/w verdeeld over 4/5 dagen
Duur opdracht: tot en met 31-12-2019
Aantal fte: 10 tot 20
Verlengingsoptie(s): 2 x 6 kalendermaanden
FSK: 9
Tariefrange €50 - €60 per uur
VOG vereist: ja
 
*De maximale duur tussen opdracht tot uitbreiding van medewerkers en daadwerkelijke inzet van volledig inzetbare medewerker(s) is 4 weken. Een volledig inzetbare medewerker voldoet volledig aan het overeengekomen functieprofiel, wat onder meer betekent dat deze de geëiste opleiding aantoonbaar succesvol heeft afgerond. De gemeente behoud zich het recht voor een aangeboden kandidaat niet te accepteren, maar zal niet op onredelijke gronden van dit recht gebruik maken.

Opleidingswens
Ondernemer dient het overeengekomen functieprofiel te realiseren en garanderen gedurende de looptijd van de opdracht voor alle ingezette medewerkers. Ondernemer dient hiertoe de benodigde opleiding, training(en)m, cursus(sen), kennis en bijscholing te verzorgen.

Verificatiegesprek
De inschrijver die het hoogst eindigt in de ranking wordt uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Tijdens het verificatiegesprek dient de beoogd projectmanager die als dagelijks aanspreekpunt zal fungeren bij de ondernemer de ingediende inschrijving en de daarin opgenomen aanpak te presenteren, waarna een gesprek zal plaatsvinden tussen de ondernemer en de beoordelingscommissie.

Datum verificatiegesprekken: 
Op dinsdag 25 juni 2019 van 9.00u-12.00u en de donderdag 27 juni 2019 van 9.00u- 11.00u.

Verificatie kandidaten
Indien na het verificatiegesprek de inschrijver nog steeds het hoogst eindigt in de ranking zal de gemeente Rotterdam de door inschrijver aangeboden kandidaten uitnodigen voor verificatiegesprekken. Beoordeeld zal worden of duidelijk en realistisch blijkt dat de aangeboden kandidaten bij inzet aan het aangeboden functieprofiel voldoen. In voorkomende gevallen kan het verificatiegesprek leiden tot aanpassing van de beoordeling en/of de ranking.
Documents:

Functieprofiel - Trajectbegeleiders Schuldenaanpak (mei 2019).docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Jun 2019 9:00 — 25 Jun 2019 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:78 prerender:83 Total:83 Browser , (35.172.224.102 - 6)