Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

214772 Opvang van statushouders in een hotel- of opvangaccommodatie

Buyer

Gemeente Bergen op Zoom http://www.bergenopzoom.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Tom Heijnen

0164-277136

t.heijnen@bergenopzoom.nl

Information

Description:
De gemeente Bergen op Zoom is voornemens de opvang van statushouders in een opvang/ hotelaccommodatie (hierna: accommodatie) aan te besteden middels een procedure voor sociale en andere specifieke diensten conform de Aanbestedingswet 2012.

De initiële contractperiode loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023.

De gemeente wenst een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener voor het verzorgen van de volgende diensten met betrekking tot de opvang van statushouders in een hotelaccommodatie:
  • Het, al dan niet tegelijkertijd, opvangen van zestig (60) statushouders binnen de grenzen van de gemeente Bergen op Zoom. Individuele statushouders worden binnen de looptijd van de overeenkomst geplaatst en opgevangen voor maximaal zes maanden geteld vanaf de dag dat een statushouder geplaatst is;
  • Voor de periode zoals in de aanhef van deze vooraankondiging beschreven met daarbij de opties tot verlenging zoals verder beschreven;
  • Verzorgen van minimaal drie maaltijden (afwisselend en gezond) per dag, passend bij de geloofsovertuiging van de individuele statushouder, en dranken;
  • Opdrachtnemer dient gedurende de periode waarin hij de opvang van statushouders realiseert een signaleringsfunctie te vervullen. Dit houdt in, doch niet gelimiteerd, het opmerken van afwijkend gedrag of problemen binnen de opvang. Deze signalen dienen direct door te worden gegeven aan de contactpersoon van VluchtelingenWerk.

NB. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn indicatief en kunnen naar behoefte en noodzaak fluctueren. De gemeente stuurt gedurende de looptijd op inhoudelijke en kostenaspecten van de dienstverlening.

De volledige omschrijving van de opdracht, een overzicht van de eisen en voorwaarden gebonden aan de opdracht en opties tot wijzigen leest u in de vooraankondiging.

De volledige vooraankondiging treft u onderstaand in PDF aan.
Documents:

Vooraankondiging Opvang statushouders in hotelaccommodatie Gemeente Bergen op Zoom 20-01-2023.pdf 149 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jan 2023 14:14 — 13 Feb 2023 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:84 Total:84 Browser , (35.172.164.32 - 7)