Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

94268 PPS 18-051 "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД", реф. № PPS 18-051.
 
Целта на поръчката е повишаване сигурността и безопасността на електрическите мрежи средно напрежение, както и осигуряването на тяхното нормално функциониране. Съгласно чл. 765 от Наредбата № 9/ 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи и във връзка със спазване изискванията на противопожарните норми трасето на въздушните линии периодично се почиства от дървета и храсти, като се поддържа определена широчина на просеката, съобразена с размерите на сервитутните зони съобразно Наредба № 16/ 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
Предметът на поръчката включва изсичане на единични дървета, изсичане на храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и оформяне на корони при мрежи средно напрежение (СрН).
 
Обектът на поръчката е предоставянето на услуги по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а нейният предмет е направа на просека по въздушни линии средно напрежение.
 
Предметът на поръчката е разделен на четири обособени позиции, както следва:
 
Обособена позиция 1: - "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията на Регион София/ Север - Изток и Юг-Запад";
 
Обособена позиция 2: "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията на Регион София област";
 
Обособена позиция 3:  "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията на Регион Ловеч - Враца";
 
Обособена позиция 4 - "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията на областите: Перник, Кюстендил, Благоевград и Плевен, във връзка с реализацията на Проект с наименование "LIFE FOR BIRDS ON POWER LINES", LIFE16NAT/BG/000612".

Всеки участник може да подава оферта за няколко обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за участие. Възложителят не ограничава броя обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един изпълнител.
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е "най-ниска цена". Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка (най-много точки), изчислена по приложената в документацията методика за определяне на комплексна оценка на офертите.
Договор се сключва с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
11 Jun 2018 4:17
Offer phase:
11 Jun 2018 8:00 — 13 Jul 2018 9:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:78 Total:78 Browser , (34.228.55.57 - 205)