Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

114164 PPS18-129 "Изготвяне и съгласуване на работен проект за нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в Подстанция "София Център"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Information

Description:
"ЧЕЗ Разпределение България" АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPS 18-129 и предмет: "Изготвяне и съгласуване на работен проект за нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в Подстанция "София Център".
Предметът на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности:
1.            Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания за разположение на новата елегазова комплектна разпределителна уредба за закрит монтаж (ЕКРУЗ) 110 кV, нови командни табла в командна зала и актуални предпроектни енергийни и електрически изследвания (принципни схеми, потокоразпределение, нива и токове на късо съединение, режими на работа и др.) за енергийните обекти в засегнатия диагонал, съобразно въвеждането в експлоатация на новата ЕКРУЗ 110 kV в ПС "София Център";
2.            Изготвяне на работен проект за:
∙             демонтаж на стара ЕКРУЗ 110 кV, монтаж на нова ЕКРУЗ 110 кV, обособена в самостоятелни отделни модули 110 кV, подмяна на електрически вериги за първична комутация между засегнатите елементи от реконструкцията и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, оперативни, вериги за телемеханика и др.) към съществуващия работен проект на ПС "София Център";
∙             реконструкция на командна/релейна зала, свързана с демонтаж на стари командни/релейни табла в ПС "София Център" (табла с командни ключове за управление, предпазители, електромеханични релейни защити и друго във веригите за управление, сигнализация, контрол, блокировки и защита, включително и вериги за телемеханика) и монтаж на нови командни табла с контролери, предпазители, цифрови защити и друго за управление, контрол, мерене, блокировки и защита, включително и веригите за телемеханика на всички полета 110 кV (поле "Дондуков" 110 кV, поле "Руски" 110 кV, поле "Силов трансформатор № 1" 110 кV, поле "Силов трансформатор № 2" 110 кV, поле "Секциониране" 110 кV, Централна сигнализация, Табла за собствени нужди за прав и променлив ток), както и визуализиране на мнемо схемата и адаптиране на новопроектираните вериги (токови, напреженови, оперативни, вериги за телемеханика и др.) към съществуващия работен проект на ПС "София Център" за уредба 10 кV;
3.            Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж ("ЧЕЗ Разпределение България" АД и заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи, органи по устройство на територията и експлоатационни дружества, включително "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД и др.);
4.            Процедиране издаването на разрешение за строеж;
5.            Осъществяване на авторски надзор по време на строителството;
6.            Изготвяне на екзекутивна документация.
 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
30 Jan 2019 12:15
Offer phase:
30 Jan 2019 14:00 — 7 Mar 2019 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:9 load:94 prerender:99 Total:104 Browser , (54.165.57.161 - 6)