Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

123018 PPD19-025_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ЕИК: 130277958 - търговско дружество, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по смисъла на чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/" реф. № PPD19-025.
 
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: "Доставка на  силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/"
Обособена позиция № 2
с предмет: "Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за
подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/"
Всеки участник може да подава оферта за максималния брой обособени позиции (за една или за всички) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
17 May 2019 15:25
Offer phase:
17 May 2019 16:00 — 21 Jun 2019 15:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/  
Lot 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:10 load:114 prerender:114 Total:120 Browser , (3.236.175.108 - 6)