Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

125071 РРС19-058 "Проектиране, доставка и монтаж на нови комплектни разпределителни уредби 20 kV от модулен тип и цифрови защити за възлови разпределителни станции"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Проектиране, доставка и монтаж на нови комплектни разпределителни уредби 20 kV от модулен тип и цифрови защити за възлови разпределителни станции", реф. № РРС 19-058.
Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - "Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 кV от модулен тип и цифрови защити за възлова разпределителна станция "Ферма Драгалевци" 20/20 kV, включително и въвеждане в режим на телемеханика";
Обособена позиция 2 - "Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 кV от модулен тип и цифрови защити за възлова разпределителна станция "Дом за революционни кадри" 20/20 kV, включително и въвеждане в режим на телемеханика".
 
Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация.
 
Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане "най-ниска цена".
Класирането на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката. Договор се сключва с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция.
Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.
 
Documents:

espd-request.zip 90 Kb

Download

PPC 19-058-Документация.pdf 2553 Kb

Download

Preview

PPC 19-058-Документация.doc 7684 Kb

Download

Preview

PPC 19-058-Технически спецификации.pdf 1349 Kb

Download

Preview

РРС 19-058-Обявление.pdf 1197 Kb

Download

Preview

РРС 19-058-Решение.pdf 2523 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
10 Jun 2019 12:48
Offer phase:
10 Jun 2019 14:00 — 15 Jul 2019 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1915.0, Page times (ms) Server init:5 load:103 prerender:108 Total:113 Browser , (35.175.201.14 - 6)