Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

146576 PPD20-006_"Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Information

Description:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на усукани изолирани проводници ниско напрежение, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове усукани изолирани проводници ниско напрежение:
  1. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила 2 х 16 mm²;
  2. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила 4 х 16 mm²;
  3. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила 4 х 25 mm²;
  4. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 35+54,6 mm²;
  5. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 50+54,6 mm²;
  6. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 70+54,6 mm²;
  7. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 95+70 mm²;
  8. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 150+70 mm².
Участниците задължително оферират всички видове усукани изолирани проводници ниско напрежение включени в предмета на поръчката.
 
Type:
Negotiation with prior invitation
Published on:
16 Mar 2020 11:53
Selection phase:
16 Mar 2020 12:00 — 26 May 2020 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:5 load:89 prerender:95 Total:100 Browser , (3.236.175.108 - 7)