Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147179 РРС20-032 "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и електрооборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София"

Buyer

ЧЕЗ Разпределение България АД http://www.cez-rp.bg
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Диана Анчева

8958973

diana.ancheva@cez.bg

Information

Description:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и електрооборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София", реф. № РРС 20-032.
Предметът на поръчката е разделен на 6 (шест) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Изток".
Обособена позиция 1 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Средец, Самоков (в.з. Ярема и м.Стената) и Студентски град.
Обособена позиция 2 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Запад".
Обособена позиция 2 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Нови Искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Банкя, Илинден и Красна поляна.
Обособена позиция 3 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Север".
Обособена позиция 3 обхваща и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Сердика, Подуяне, Слатина, Кремиковци, Оборище и Надежда.
Обособена позиция 4 - "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София - "Район Юг".
Обособена позиция 4 обхваща територията и ще се изпълнява на следните райони на Столична община: Лозенец, Красно село, Триадица, Витоша и Овча купел.
 
Всеки участник може да подава оферта за всички обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и настоящата документация. Възложителят не ограничава броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един и същ изпълнител.
 
Офертите на участниците се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане "най-ниска цена".

Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата, на която е сключен или до достигане на максималната стойност на договора, в зависимост от това, кое от така посочените алтернативни прекратителни основания ще настъпи първо по време.
Documents:

espd-request.zip 92 Kb

Download

PPC 20-032-Документация.pdf 3278 Kb

Download

Preview

PPC 20-032-Документация.doc 3286 Kb

Download

Preview

PPC 20-032-Технически спецификации.pdf 706 Kb

Download

Preview

РРС 20-032-Обявление.pdf 277 Kb

Download

Preview

РРС 20-032-Решение.pdf 1035 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
2 Apr 2020 12:16
Offer phase:
2 Apr 2020 14:00 — 8 Jun 2020 15:30
Information about contract:

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:4 load:103 prerender:108 Total:113 Browser , (18.234.247.75 - 6)