Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Public company profile

Buyer


Main contact person:
User Photo

Станислава Цветкова

029377530

s.tsvetkova@sofia.bg  

Company:

Столична община

Federal Employer Identification Number (FEIN): 000696327

Tax number: BG000696327

http://www.sofia.bg

Default address:

ул. Московска 33

1000 София

Bulgaria (BG)

Published on No. Name Phase Submission Deadline

Published on Negometrix3

136580 Доставка на 300 бр. лицензи за софтуерна и техническа поддръжка на използвания в Столична община продукт Micro Focus Open Workgroup Suite. Offer phase 15 Nov 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

132394 Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване за училища и детски градини на територията на Столична община Offer phase 27 Nov 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

136735 "Доставка на канцеларски материали за Заведения за социални услуги, дирекция "Интеграция за хора с увреждания, програми и проекти", Бюра за социални услуги и дирекция "Социални услуги за деца и възрастни" Offer phase 9 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

131745 "Доставка на консумативи /тонер касети и др./ за копирна и разпечатваща техника за нуждите на Направление "Архитектура и градоустройство" по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на консумативи /тонер касети и др./ за копирна и разпечатваща техника с ниска натовареност Обособена позиция №2: Доставка на консумативи /тонер касети и др./ за копирна и разпечатваща техника с висока натовареност Offer phase 12 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

137384 Извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили стопанисвани от дирекция "Транспорт" на Столична община Offer phase 12 Dec 2019 16:30 View

Published on Negometrix3

137341 "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за осигуряване на качествени социални услуги от резидентен тип Кризисен център за деца в риск, в изпълнение на Проект BG16RFOP001-1.001-0004-С01 "Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община"- етап 1, за обект Кризисен център "Вяра, надежда и любов",в седем обособени позиции Offer phase 13 Dec 2019 16:30 View
  Lot 1 - "Специализирано обзавеждане и оборудване";  
  Lot 2 - „Обзавеждане“;  
  Lot 3 - „Техника“;  
  Lot 4 - „Дидактически материали“;  
  Lot 5 - „Битово обзавеждане“;  
  Lot 6 - „Спортно обзавеждане и оборудване“;  
  Lot 7 - „Градинска техника и оборудване“  

Published on Negometrix3

137476 СМР за "Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин", учебен блок и многофункционален физкултурен салон, нови ВиК външни връзки, ел. захранване с кабел НН и топлозахранване - І етап и Енергийна ефективност на съществуваща сграда - ІІ етап, бул. "Патриарх Евтимий" № 35, район "Средец" по проект: "Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Offer phase 16 Dec 2019 16:30 View

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1913.0, Page times (ms) Server init:20 load:2624 prerender:2860 Total:2865 Browser , (3.91.106.44 - 7)