Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

80579 Открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: "Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове" по обособени позиции

Buyer

Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община http://www.sofia-agk.com/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Елена Василева

02 9238 339

office@sofia-agk.com

Information

Description:
Открита процедура за сключване на Рамково споразумение с предмет: "Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове" по обособени позиции

Обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 - Изработване на подробни устройствени планове (ПУП);
  • Обособена позиция 2 - Изработване на работни устройствени планове (РУП);
  • Обособена позиция 3 - Изработване на Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;
  • Обособена позиция 4 - Изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане;
  • Обособена позиция 5 - Изработване на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП) .

Приложени документи:
   1. Обявление за поръчка
   2. Решение за откриване на процедура
   3. Документация
   4. Образци от 1 до 6
   5. Образец 7
   6. Образец 8
   7. Протокол № 1


Краен срок за подаване на оферти: 14.02.2018 г., 17:30 часа
Отваряне на оферти: 16.02.2018 г. 10:00 часа, на публично заседание на комисията в залата на етаж 3, сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", ул. "Сердика" № 5, гр. София
 
Documents:

1. Обявление за поръчка.pdf 1024 Kb

Download

Preview

2. Решение за откриване на процедура.pdf 132 Kb

Download

Preview

3. Документация.pdf 1177 Kb

Download

Preview

4. Образци 1-6.doc 269 Kb

Download

Preview

5. Образец 7 - ценово предложение.doc 119 Kb

Download

Preview

6. Образец 8 - проект на договор.doc 105 Kb

Download

Preview

7. Протокол 1.pdf 958 Kb

Download

Preview

Разяснение.pdf 18 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Published on:
2 Jan 2018 6:09
Offer phase:
2 Jan 2018 6:30 — 14 Feb 2018 10:30
Information about contract:

Lots

Lot 1 - Изработване на подробни устройствени планове (ПУП)  
Lot 2 - Изработване на работни устройствени планове (РУП)  
Lot 3 - Изработване на Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  
Lot 4 - Изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане  
Lot 5 - Изработване на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП)  

Additional Information

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:15 load:156 prerender:156 Total:171 Browser , (3.80.38.5 - 205)